Sklep wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu poprawienia jej dostępności, personalizacji, obsługi kont użytkowników czy aby zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie. Każdy może sam decydować o tym czy dopuszcza pliki cookies, ustawiając odpowiednio swoją przeglądarkę. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności i Regulaminie.

zamknij

Regulamin Sklepu Internetowego

I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa m.in. ogólne warunki i zasady korzystania ze sklepu, zasady zawierania umów sprzedaży poprzez Sklep, zawiera najważniejsze informacje o Sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta.
 2. Dane adresowe właściciela sklepu: Polvet Healthcare Teodorowski Spółka Jawna z siedzibą w Orzeszu, adres: ul. Powstańców 7, 43-180 Orzesze, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach  Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000302258,  REGON 240884295,  NIP 6351780363.
 3. Kontakt: kontakt@teomed.pl

I.II. Definicje


Klient - osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną dokonująca zakupów w Sklepie.

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.

Regulamin – niniejszy regulamin.

Sklep internetowy - sklep działający pod adresem www.teomed.pl, sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie, za pośrednictwem Internetu

Towar – produkt, który został umieszczony na stronie Sklepu, który można zamówić, za pośrednictwem drogi elektronicznej, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Zamówienie - oświadczenie woli klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru.

Rejestracja - czynność faktyczna dokonana na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, po której dokonaniu klient lub konsument będzie mógł korzystać z wszystkich funkcjonalności sklepu.

II. Zasady korzystania ze Sklepu

 1. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Sklepu jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową.
 2. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest rejestracja za pośrednictwem strony internetowej www.teomed.pl.
 3. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu.
 4. Warunkiem rejestracji jest podanie danych osobowych. 

III. Składanie zamówień w Sklepie

 1. Ceny produktów podane na stronie Sklepu są cenami brutto tzn. zawierają podatek VAT
 2. Całkowita cena zamówienia to cena za towar plus koszty dostawy.
 3. Zamówienia przyjmowane są przez sklep za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej (koszyka zamówień).
 4. Wybór zamawianych towarów poprzez stronę internetową, przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 5. Za pośrednictwem koszyka zamówień na stronie internetowej zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 6. W trakcie składania Zamówienia poprzez koszyk - do momentu zatwierdzenia zamówienia - Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 7. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.
 8. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 9. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
 10. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 11. Zamówienie jest realizowane, jeśli zamówione produkty są dostępne w magazynie właściciela sklepu internetowego lub u dostawców.
 12. Jeśli nie możemy dostarczyć zamawianego produktu, w przypadkach gdy: produkt nie jest dostępny w magazynie lub nie jest już w ogóle dostępny u producenta  lub gdy nie możemy dotrzymać  oczekiwanego terminu dostawy lub z powodu błędu w cenie na naszej stronie internetowej, poinformujemy Cię o tym wiadomością e-mail i nie zrealizujemy zamówienia. Jeśli już dokonałeś zapłaty za Produkty, zwrócimy Ci pełną kwotę w tym wszelkie koszty przesyłki, tak szybko jak to możliwe.
 13. Zamówienia realizowane są na terenie całego kraju. Zamówienia z poza terenu Polski realizujemy po uprzednim uzgodnieniu warunków.

IV.    Płatności za zamówienia złożone na Sklepie

 1. Za złożone zamówienie w Sklepie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego: a) Tradycyjnym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy. b) Za pośrednictwem platformy płatniczej: Przelewy 24 c) Za pobraniem, tj. gotówką w momencie dostarczenia towaru do Kupującego.
 2. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w katalogu produktów, wprowadzania nowych produktów do Sklepu Internetowego i usuwania niedostępnych produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sprzedającego oraz wprowadzania w nich modyfikacji.

V.       Realizacja zamówień

 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad, a Kupujący do odebrania przesyłki.
 2. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.
 3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
 4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
 5. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej.

VI.I Uprawnienie do odstąpienia od umowy

    Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem (wyjątki od prawa odstąpienia od umowy) w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

    Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

        w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.

        w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.

        zawarcia umowy - w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych.

    Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w punkcie I Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).

    Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

    Konsument, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn i do zwrotu zakupionego towaru tylko wtedy gdy towar znajduje się w oryginalnym opakowaniu oraz nie nosi śladów używania.


VI.II SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie woli na piśmie, pisząc na adres e-mail: kontakt@teomed.pl w terminie 14 dni od dnia dostarczenia przesyłki.
 2. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


    Towar należy zwrócić na wskazany adres niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

    Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

    Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

    Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.

    W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Konsumenta kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej.


VI.III  Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

    Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 5. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 6. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
 7. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 8. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

VII.    Reklamacje, rękojmia dla towarów zakupionych w sklepie internetowym

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym: a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny b) przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy c) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad d) żądać usunięcia wady
 3. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru na wskazany adres.
 4. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
 5. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w punkcie I Regulaminu.
 6. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia następnego po dniu, w którym została złożona, a gdyby to nie było możliwe, Sprzedawca poinformuje Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 7. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko wtedy gdy:
 1. w obecności kuriera w dniu dostawy towaru dokonano otwarcia przesyłki
 2. w obecności kuriera w dniu dostawy towaru dokonano sprawdzenia nadesłanych rzeczy
 3. chyba, że w inny sposób można udowodnić, że uszkodzenie nastąpiło jeszcze przed odbiorem przesyłki.

VIII.  Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

IX.      Postanowienia końcowe

 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Klientem zostaje poddane sądom właściwym, zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta.
arrow_upward